...

E-Defter Çözümleri

Kimler Kullanabilir

Bilanço esasına göre defter tutan, gerçek ve tüzel kişiler e-Defter uygulamasından yararlanabilir.

Kullanması Zorunlu Kuruluşlar

1. Madeni yağ lisansı olan mükellefler ve bunlardan 2011 yılında mal almış olan mükelleflerden asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatı olanlar,
2. Kolalı gazoz, alkollü içecek ve tütün ürünlerini imal, inşa veya ithal eden mükellefler ve bunlardan 2011 yılında mal almış olan mükelleflerden asgari 10 milyon TL brüt satış hasılatı olanlar 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen bu mükelleflere ilave olarak, 20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.
3. 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
4. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.
5. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

Nasıl Kullanmaya Başlarım

Entegrasyon süreci boyunda bütün işlemler şirketimiz tarafından yürütülecektir.

E-Defter'in Avantajları

1. İşgücü, noter onayı, baskı, kâğıt, kartuş gibi operasyonel maliyetlerde tasarruf sağlayın.
2. Defter kayıtlarınızı dijital ortamda güvenli bir şekilde saklayın.
3. Mevcut yazılımınıza kolayca entegre edin.
4. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mevcut standartlarına uyumlu ve değişen mevzuata göre güncellenen yapısıyla işlemlerinizi güvenle takip edin.

Access all our services and assets.

Purchase Now